By Mark Dvoretsky & Artur Yusupov

Show description

Read Online or Download Attack And Defence PDF

Similar games: chess books

Additional info for Attack And Defence

Example text

Speciálně tedy, pokud mají dvě různé posloupnosti explicitní vzorce dané polynomy stejných stupňů a navíc oba vzorce platí pro všechny jejich členy (tedy už od n=1), pak mají obě takové posloupnosti shodný rekurentní vzorec. Ten ale samotný není (na rozdíl od vytvořující funkce) postačující k určení všech hodnot posloupnosti, k tomu je třeba ještě znát příslušný počet prvních členů této posloupnosti. Pro právě analyzovanou skupinu vzorců (k dam na k x n) platí Takže explicitní vzorce platí až pro 38 a rekurentní vzorce až pro Tedy např.

Pro d=3 dostaneme exokámen věž + skokan [3,3] (rook + leaper[3,3]), jemuž budou dostupná pole a1, a7, g1, g7 atd. Na šachovnici n x n můžeme takto složit pohyblivost dámy jako kombinaci věže a všech skokanů [1,1] + [2,2] + [3,3] + ... + [n-1,n-1] . Queen is combination of rook and all leapers [1,1] + [2,2] + [3,3] + ... + [n-1,n-1] Pro velká n je pravděpodobnost (probability), že se v náhodně zvolené pozici n kamenů věž + skokan [d,d] nebudou žádné dva napadat, dána předchozí limitou Pokud složíme pohyblivost dámy z dílčích pohyblivostí všech kamenů věž + skokan [d,d], kde d=1 až n-1, je nutnou podmínkou k tomu, aby se žádné dvě dámy nenapadaly, aby se ani žádná dvojice těchto kamenů nenapadala.

Dá se však očekávat, že průběh funkce T(n) bude podobný jako Q(n). Více o T(n) najdeme v článku The n-Queens Problem, Igor Rivin, Ilan Vardi, Paul Zimmermann, American Mathematical Monthly, 101 (7/1994), str. 629-639. ), viz též A007705. 2028031883 32 0 - - 33 0 - - 34 0 - - 35 ? ? 1? . 1) k Kings on a chessboard n x n - k králů na šachovnici n x n Velmi zajímavý (i když poněkud jiný) je problém rozmístění neohrožujících se králů. A061995 - 2 Kings, board nxn: (E. Lucas, 1891) A061996 - 3 Kings, board nxn: (E.

Download PDF sample

Rated 4.10 of 5 – based on 10 votes