By Jesus de la Villa

This is a brand new and more advantageous variation of an all-time vintage! the good news approximately endgames is that there are really few endings you want to be aware of by means of middle and that when you recognize those endings, that is it. Your wisdom by no means is going out of date!
The undesirable information is that, all of the related, the endgame means of such a lot avid gamers is poor. glossy time-controls make concerns worse: there's easily no longer sufficient time to delve deep into the position.
Grandmaster Jesus de l. a. Villa debunks the parable that endgame idea is advanced and he teaches you to guide the sport right into a place you're accustomed to. This publication includes in basic terms these endgames that appear most often, are effortless to benefit and include principles which are worthwhile in additional tricky positions.
Your functionality will increase dramatically simply because this ebook brings you basic ideas, distinctive and full of life motives, many diagrams, transparent summaries of an important topics and dozens of tests.

Show description

Read Online or Download 100 Endgames You Must Know: Vital Lessons for Every Chess Player PDF

Best games: chess books

Additional resources for 100 Endgames You Must Know: Vital Lessons for Every Chess Player

Example text

Speciálně tedy, pokud mají dvě různé posloupnosti explicitní vzorce dané polynomy stejných stupňů a navíc oba vzorce platí pro všechny jejich členy (tedy už od n=1), pak mají obě takové posloupnosti shodný rekurentní vzorec. Ten ale samotný není (na rozdíl od vytvořující funkce) postačující k určení všech hodnot posloupnosti, k tomu je třeba ještě znát příslušný počet prvních členů této posloupnosti. Pro právě analyzovanou skupinu vzorců (k dam na k x n) platí Takže explicitní vzorce platí až pro 38 a rekurentní vzorce až pro Tedy např.

Pro d=3 dostaneme exokámen věž + skokan [3,3] (rook + leaper[3,3]), jemuž budou dostupná pole a1, a7, g1, g7 atd. Na šachovnici n x n můžeme takto složit pohyblivost dámy jako kombinaci věže a všech skokanů [1,1] + [2,2] + [3,3] + ... + [n-1,n-1] . Queen is combination of rook and all leapers [1,1] + [2,2] + [3,3] + ... + [n-1,n-1] Pro velká n je pravděpodobnost (probability), že se v náhodně zvolené pozici n kamenů věž + skokan [d,d] nebudou žádné dva napadat, dána předchozí limitou Pokud složíme pohyblivost dámy z dílčích pohyblivostí všech kamenů věž + skokan [d,d], kde d=1 až n-1, je nutnou podmínkou k tomu, aby se žádné dvě dámy nenapadaly, aby se ani žádná dvojice těchto kamenů nenapadala.

Dá se však očekávat, že průběh funkce T(n) bude podobný jako Q(n). Více o T(n) najdeme v článku The n-Queens Problem, Igor Rivin, Ilan Vardi, Paul Zimmermann, American Mathematical Monthly, 101 (7/1994), str. 629-639. ), viz též A007705. 2028031883 32 0 - - 33 0 - - 34 0 - - 35 ? ? 1? . 1) k Kings on a chessboard n x n - k králů na šachovnici n x n Velmi zajímavý (i když poněkud jiný) je problém rozmístění neohrožujících se králů. A061995 - 2 Kings, board nxn: (E. Lucas, 1891) A061996 - 3 Kings, board nxn: (E.

Download PDF sample

Rated 4.71 of 5 – based on 49 votes